تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1400/8/18 | 


آقای دکتر مسعود لطیفی
رئیس پژوهشکده
شماره داخلی: ۲۶۲۶
شماره تلفن: ۶۶۴۹۸۰۳۸

 

 خانم پریسا جلیلی دیلمقانی
کارشناس پژوهشی و مسئول دفتر
شماره داخلی: ۲۶۲۶


جهت تماس با ما از طریق زیر میتوانید اقدام بفرماید:
تلفن: ۶۴۵۴۲۶۲۶
فاکس:۶۶۴۹۸۰۳۸
ایمیل: atmtriaut.ac.ir
آدرس پستی: تهران خیابان حافظ- ساختمان دانشکده مهندسی نساجی - طبقه ۷- واحد ۷۱۱