مسئولین

 | تاریخ ارسال: 1400/8/18 | 
دکتر مسعود لطیفی، استاد تکنولوژی نساجی
ریاست پژوهشکده مواد و فرایندهای پیشرفته
دکتر روح االله باقرزاده، استادیار تکنولوژی نساجی
ریاست مرکز تحقیقات مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی
دکترعلی‌اصغر صباغ الوانی، دانشیار مهندسی پلمیر و رنگ
ریاست مرکز تحقیقات پلمیر و رنگ
دکتر محمد باقری ، دانشیار مهندسی مواد
 ریاست مرکز تحقیقات مواد