اساتید پژوهشگر همکار

 | تاریخ ارسال: 1400/8/18 | 
استادپژوهشگران همکار
دکتر داریوش سمنانی، استاد، دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی
دکتر علی صفوی، استادیار، دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی
دکتر محمدسجاد سرایانی بافقی، استادیار، دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی
دکتر احسان چهرازی، استادیار، دکتری مهندسی پلیمر
دکتر نایت حبیب، استادیار، دکتری مهندسی شیمی