ارکان اصلی پژوهشکده

 | تاریخ ارسال: 1400/8/18 | 
 اعضای شورای راهبردی
رئیس پژوهشکده


آقای دکتر مسعود لطیفی
رئیس پژوهشکده
شماره داخلی: ۲۶۲۶
شماره تلفن: ۶۶۴۹۸۰۳۸اعضای شورای پژوهشی
دکتر روح االله باقرزاده، استادیار تکنولوژی نساجی
دکترعلی‌اصغر صباغ الوانی، دانشیار مهندسی پلمیر و رنگ
دکتر محمد باقری ، دانشیار مهندسی مواد
دکتر مسعود لطیفی، استاد تکنولوژی نساجی